Termini o baterijama

Nickel-Cadmium Battery (NiCad)

Nickel-Cadmium Battery (NiCad), punjive baterije koje se koriste u prenosivim uređajima, kao što su kamere, mobilni telefoni, bežični telefoni i razni električni alati. U poređenju sa Nickel-metal-hydride i lithium-ion baterijama mogu obezbediti veću stopu protoka ali i manju sposobnost.

AGM

AGM, tehnologija koja se koristi u nekim zatvorenim olovnim akumulatorima u kojoj se apsorbuje 100% elektrolita. Zbog takvog elektrolita, AGM baterija ne može da iscuri niti da se prelije i ne zahteva dodatno održavanje. Koristi se raznim vrstama kolica, telekomunikacijama, alarmima, međutim u poslednje vreme sve više i u automobilskoj industriji.

AC AlternatingCurrent

AC AlternatingCurrent, neizmenična struja, električna struja koja varira periodično i u veličini i u smeru. Ova varijacija se računa u Hertz (hercima).

Ah (Amp)

Ah (Amper-Hour), merna jedinica za kapacitet baterije. Dobija se množenjem struje u Ah sa satima pražnjenja. Npr. baterija proizvodi 10Ah x 20 h = 200Ah.

Alkaline batteries

Alkaline batteries, nisu punjive. Dimenzije ovih baterija su AA, AAA, C, D ili baterija od 9V.

Alternator An

Alternator An, Generator naizmenične struje (ili alternator) ima induktivne navoje u kojima se stvara električna energija, na mirujućem prstenu, statoru. Usred statora se okreće rotor, okružen kandžastim polovima.

Ammeter An

Ampermetar instrument, meri protok struje u Ah.

Amp

Amp, skraćenica od Ampera. To je jedinica mere za količinu struje koja teče kroz kola.

Battery

Baterija je uređaj koji proizvodi i skladišti električnu energiju, kao rezultat hemijske reakcije. 12V-na baterija ima šest pojedinačnih 2V-nih baterija koje sadrže pozitivan i negativni pol koji stvaraju električnu struju. Puna 12V-tna baterija proizvodi najmanje 12,66V.

Battery Charge

Punjenje sa izuzetno visokom stopom od 50 do 300Amp. Ovaj metod punjenja se prvenstveno koristi kako bi pokrenuo vozilo u nekoliko sekundi do 5 minuta najviše.

Button Cell

Dugme ćelija, predstavlja bateriju koja je veličine i oblika dugmeta. Koristi se uglavnom za satove, itd.

Carbon-Zinc Battery

Carbon-Zinc Battery, napravljene su od legura cinka, poput AA, AAA, C, D ili 9V baterija. Obično imaju manji kapacitet od alkalnih baterija, ali imaju sličnu primenu kao i alkalne baterije. Npr. koriste se u baterijskim lampama.

CCA

CCA, osnovna jedinica koja pretvara hemijsku energiju direktno u električnu energiju. Obično se sastoji od dve elektrode koje su jedna od druge izolovane u elektrolitu. Ćelija, osnovna jedinica koja pretvara hemijsku energiju direktno u električnu energiju. Sastoji se od niza pozitivnih (+) i negativnih (-) ploča, tečnog elektrolita, separatora i kućišta. Baterija od 12V obično ima šest ćelija.

Cell Mismatch

Cell Mismatch, uslov za baterije koje sadrže ćelije sa značajnim varijacijama u naponu ili kapacitetu. Neusklađenost ćelija se može odrediti korišćenjem Hidromet-ra.

Circuit Voltage (CCV)

Napon baterije kada je ćelija ili baterija određeni vremenski period prazna.

Cold-Cranking Amps (CCA)

Koristi se za definisanje sposobnosti baterije da pokrene motor pod niskim temperaturama. BCI ga definiše kao broj ampera koji na 0 stepeni može da isporuči 30 sekundi i održi najmanje 1,2V po ćeliji.

Conditioning

Proces vraćanja kapaciteta na nickel-cadmium ili nickel-metal-hydride baterije.

Conductance

Sposobnost kola da sprovede struju. To je matematička recipročna električna otpornost.

Conductor

Materijal koji omogućava protok struje. Najbolji provodnici su zlato, srebro i bakar a zatim olovo, aluminijum i čelik.

Constant Current Charging

Konstanta trenutnog punjenja ili pražnjenja, metod u kome se ne menja veličina, bez obzira na napon i temperaturu baterije.

Constant Resistance

Situacija pražnjenja u kojoj otpor ostaje konstantan. Punjač sa izlaznom strujom u kojoj ostaje konstantan kako se stanje punjenja baterije povećava.

Continuity

Test baterije u kome se baterija prazni u kontinuitetu, sve dok se ne postigne unapred određeni napon.

Corrosion

Destruktivna hemijska reakcija sa reaktivnim metalima koja formira novu komponentu. Sumporna kiselina na čelik čini jedinjenje korozije, tj. rđu. Terminali baterije mogu biti predmet korozije.

Counter Electromotive Force (CEMF)

Napon koji se proizvodi u okviru baterije, uglavnom hemijskim sredstvima i protivi se punjenju baterija.

Cranking Amps (CA)

Definisanje sposobnosti baterije da pokrene motor u određenim vremenskim uslovima. Ovaj takozvani veštački rejting ne treba mešati sa CCA.

Cycle

Ciklus je  jedan segment aktivnosti baterije kao što je pražnjenje praćeno sa kompletnim dopunjavanjem. Životni vek baterije je ukupan broj ciklusa koji baterija može da pruži pre nego što padne ispod predefinisanog minimalnog kapaciteta.

Deep Discharge

Pražnjenje akumulatora ispod određenog napona pre nego što se baterija zameni ili puni.

Deep-Cycle Battery

Baterija koja je napravljena da može da podnese veliki broj pražnjena i da nakon toga nastavi sa pružanjem svog kapaciteta.

Depth of Discharge (DOD)

Procenat nazivnog kapaciteta na kome se ćelija ili baterija isprazni. Današnji alternatori koriste diode za ispravljanje struje.

Distilled

Suva baterija koja apsorbuje razdvajanje materijala.

Dual-Terminal Battery

Automobilske baterije sa vrhunskim i bočnim terminalima.

Duty Cycle

Vreme trajanja i učestalost tokom koje se baterija ispraznila.

E volt

Protok elektrona kroz provodne materijale i uređaje. Elektroliza je hemijski proces koji razlaže vodu u elektrolitu i oslobađa vodonik. Elektrolit je razloženi rastvor oko 25% sumporne kiseline i 75% vode po zapremini u olovno-kiselinskim baterijama i sprovodi struju potrebnu za snabdevanje energijom. Olovni akumulator može imati tečnost, gel ili imobilisani elektrolit. Suva baterija koja apsorbuje razdvajanje materijala.

Fast Charge

Visoka stopa punjenja - iznad 20Ah. Često se koriste kako bi baterije mogle da se dopune i da se restartuje vozilo. Prepunjavanje baterije smanjuje radni vek baterije.

Float Charge

Niska konstanta struja koja se obično koristi u pasivnim aplikacijama.

Flooded Battery

Tip tečnosti, olovno kiselinska baterija.

Frequency

Koliko puta periodične funkcije kao što su struja ili napon ponavljaju istu sekvencu vrednosti u jedinici mere. Meri se u hertz.

Fuse

Sigurnosni uređaj koji štiti struju od udara.

Fusible Link

Tip osigurača u kolu koji se sastoji od žica koje se drže zajedno.

Gel-Cell Battery

Potpuno zatvorena i ventilom regulisana baterija koja ne zahteva dodavanje vode. Koristi se u posebnim aplikacijama kao što su: uređaji telekomunikacije, invalidska kolica, itd.

General-Purpose Battery

Jeftinija varijanta od suvih baterija. Ima nižu kapacitativnost i koristi se za daljinske upravljače, satove, itd.

Grid

Olovna legura koja podržava aktivni materijal za baterije i sprovodi struju.

Ground

Velika provodna tela kao metalni okviri automobila koriste se i kao zamena za proizvodnju 0 potencijala. Kada pokrećete bateriju važno je prepoznati kabal uzemljenja da izbegnete oštećenja prilikom uzemljivanja istog. Minus pol baterije koristi se kao uzemljenje kod 99% automobilskih proizvoda danas.

Group Size

Fizičke dimenzije baterija.

Hazardous Waste

Otpad koji je od strane vlade klasifikovan kao štetan za okolinu.

HD

Heavy Duty, kiselinske baterije sa tečnim elektrolitom, startujuće baterije koje se koriste u kamionima, građevinskim mašinama i drugim terenskim vozilima.

Heavy-Duty Battery (Dry-Cell)

Suvo ćelijska baterija koja se koristi u srednje zahtevnim uređajima kao što su lampe i radio aparati.

Hertz (Hz)

Jedinica frekvencije jednaka jednom ciklusu u sekundi.

Hot-Cranking Amps (HCA)

Termin sličan CCA koji se koristi za definisanje trenutnog izlaza za baterije koje su skladištene na 80F ili 27 stepeni.

Hydrometer

Instrument koji takođe može biti i elektronski, koristi se za merenje elektrolita.

Immobilized Electrolyte

Elektrolit u obliku gela i AGM separatora.

Impedance (Z)

Ukupna otpor koji baterija pruža tokom protoka neizmenične struje.

Initial Drain

Struja koju baterija ili ćelija koristi prvi put kada se stavlja u upotrebu.

Insulator

Materijal poput gume, plastike ili stakla, koji je izuzetno otporan na sprovođenje električne energije.

Internal Resistance (Ri)

Direktna struja unutar baterije koja izaziva pad napona.

Key-Off Drain

Jedinica frekvencije jednaka jednom ciklusu po sekundi.

Kilowatt (kW)

Hiljaditi deo Vati.

Lead-acid Battery

Akumulator sa aktivnim materijalom olova, elektrolitom, sumpornom kiselinom. Bez održavanja, ili jako nisko održavanja i gel baterije su karakteristike olovnih akumulatora.

Lithium Battery

Litijum baterije koje su same po sebi nepunjive. Koriste se u uređajima koji zahtevaju duži životni vek i stabilnost, kao što su digitalni satovi, računari i merači dima. Postoje i vrste litijumskih baterija koje su posebno dizajnirane i koje se koriste za bliceve i mikrofone.

Lithium-Ion Battery (Li-ION)

Punjive baterije sa veoma visokim kapacitetom u odnosu na obične punjive baterije. Koriste se uglavnom za prenosive uređaje poput laptop računara, kamera i foto aparata.

Load

Ugrađeni otpor u kolu koji prazni bateriju u toku rada.

Load Tester

Instrument kojim se baterija prazni pomoću električkog opterećenja prilikom merenja napona. Njime se utvrđuje sposobnost baterije koju će vršiti pod stvarnim radnim uslovima.

Low-Maintenance Battery

Olovni akumulator pod određenim uslovima može zahtevati dodavanje destilovane vode.

Maintenance-Free Battery

Baterija koja ne zahteva dodavanje vode pod normalnim radnim uslovima.

Marine-Cranking Amps (MCA)

Termin koji se koristi za definisanje broja ampera koje olovni akumulator može da isporuči za 30 sekundi i da održi napon najmanje od 1,2V po ćeliji. Ovaj termin ne treba mešati sa CCA.

Memory Effect

Uslov koji se kreira kada NiCad ili NiMh delimično isprazni i napuni a pri tome izaziva gubitak kapaciteta. mAh je hiljaditi deo jednog Ah.

Miniature Battery

Tzv. dugme baterija čiji je prečnik veći od visine.

Multimeter

Instrument kojim se vrše razna električna ispitivanja, poput napona, amperaže i otpora.

Negative (-)

Negativan terminal baterije.

Nickel-Metal-Hydride Battery (NiMH)

Oblik punjive baterije koji se koristi uglavnom u mobilnim telefonima, bežičnim telefonima, kamerama, laptopovima, itd. Obezbeđuju veći kapacitet ali po nižoj stopi pražnjenja.

Nominal Voltage

Napon baterije.

Ohm

Jedinica mere za otpor u električnom kolu. Njen simbol je grčko slovo Omega. Ohm zakon označava odnos između Volti, pojačala i oma u električnom kolu sa otporom.

Ohmmeter

Instrument koji se koristi za merenje otpora u električnom kolu.

Open Circuit

Otvoreno kolo koje ima prekinutu "put" i sprečava protok struje.

Overcharging

Punjenje baterije koja je već u potpunosti napunjena. Prepunjavanje baterije smanjuje životni vek baterije i može oštetiti samu bateriju.

Parallel Circuit

U ovoj konfiguraciji dve baterije jednake vrednosti, povezane su + pol na + pol a - pol na - pol. Kod te veze vrednosti kapaciteta RC i udarne struje CCA se dupliraju dok napon ostaje isti kao kod najslabije baterije u kolu.

Photovoltaic

Odnos između korišćenog i stvarnog napona.

Plate

Kompozitni od mreže i hemijski aktivnog materijala.

Polarity

Polaritet akumulatora, bilo da je pozitivan ili negativan. Pozitivan pol akumulatora se obično obeležava crvenom bojom a negativni obično crnom bojom.

Potential Difference

Napon i elektromotorna sila.

Power

Snaga koja se meri u vatima. P (Power) = E (Voltage) x I (Current)

Primary Battery

Baterija dizajnirana da pruži svoj nominalni kapacitet i da se nakon toga baci pošto nije predviđena za punjenje.

Rapid Charge

Brzo punjenje baterije u kratkom vremenskom periodu. Ova vrsta baterija je dizajnirana tako da prihvati veliku količinu struje u kratkom vremenskom periodu.

Rate Sensitivity

Obično se odnosi na performanse baterije pod različitim opterećenjima.

RC

RC ili Ah koji baterija isporučuje u datoj stopi pražnjenja.

Rechargeable Battery

Ćelija ili baterija koja može da se puni.

Recombinant

Proces u kome se kiseonik formira na pozitivne tablice i rasipa do negativnih ploča i potiskuje gubitak vode. 

Rectifier

Uređaj koji menja neizmeničnu struju u jednosmernu struju.

Reserve Capacity (RC)

Definiše se kao broj minuta u kome potpuno nova baterija može da ispušta 25Ah i da održava napon jednak ili veći od 1,75V po ćeliji. Sve ovo predstavlja vreme kada će baterija nastaviti da radi u slučaju kvara sistema za punjenje.

Resistance (R)

Slobodan protok struje u kolu. Meri se u Ohms.

Resistor

Uređaj sa električnog otpora koji se koristi u električnom kolu za trenutnu kontrolu i efikasno funkcionisanje.

Reversed Polarity

Promena polariteta baterije, obično se javlja kada su kablovi unazad povezani.

Sealed Battery

Održavanje baterije sa fiksnim čepovima.

Secondary Battery

Svaka baterija koja je lobodan protok struje u kolu. Meri se u Ohms.

Self-Discharge

Samostalno pražnjenje koje se javlja kada akumulator nije u upotrebi. Veća temperatura, veća stopa samopražnjenja. Samostalno pražnjenje je stopa po kojoj ćelija ili baterija gubi svoj kapacitet kada stoji.

Separator

Graničnik između pozitivnih i negativnih tablica koji omogućava protok struje i sprečava stvaranje kratkog spoja.

Series Circuit

U ovoj seriji napon baterije se povećava a RC i CCA ostaju isti.

Series/Parallel Circuit

Kola u kojima su neki od terminala povezani u nizu kako bi se povećao ukupan napon a neki su povezani paralelno kako bi se povećao ukupan kapacitet. Iznos napona i kapaciteta zavisi od tačnog broja serija i paralelnih veza.

Service Life

Dužina vremena baterije koja može da se koristi u datoj aplikaciji.

Shelf Life

Dužina vremena ćelije ili baterije da zadrži određeni procenat svog kapaciteta koji obično zavisi od uslova skladištenja.

Short Circuit

Električna veza između pozitivnog i negativnog izvora. Kratak spoj u akumulatorskim ćelijama može trajno da ošteti bateriju.

Silver-Oxide Battery

Male, nepunjive baterije koje se obično koriste u satovima i kalkulatorima.

Slow Charging

Punjenje po stopi od oko 5-10% nazivnog kapaciteta jedne baterije. Npr. 50Ah x 10% = 5Ah punjenja.

Smart Battery and Smart Charger

Baterija sa unutrašnjim kolom, dizajnirana da prenosi informacije poput preostalog kapaciteta korisnkiku ili ostalim delovima.

Solenoid

Termin koji se koristi da označi kalem ili indikator.

Specialty Battery

Svaka baterija osim SLI baterije.

Standby

Backup napajanje.

Starting Battery

Polazno osvetljenje i napajanje baterije.

Starting-Lighting-and-Ignition Battery (SLI)

Baterija koja se prvenstveno koristi za pokretanje vozila, za svetla i ostalu opremu.

State of Charge

Stanje baterije u smislu nazivnog kapaciteta koji ostaje u datom trenutku.

Stratification

Stanje u kome je koncentracija kiseline veća na dnu baterije nego na vrhu.

Sulfation

Stvaranje krupno kristalnog olovnog sulfata koji se u obliku debele kore uhvati na površini ploča. Njegovo prisustvo sprečava pravilno odvijanje hemijskih procesa.

Switch

Mehanički uređaj koji se koristi za otvaranje i zatvaranje kruga.

Talk Time

Broj minuta koje mobilni telefon može da koristi pre nego što se baterija isprazni.

Temperature Cutoff

Uređaji poput termostata gde se otvara kolo kada akumulator dostigne određenu temperaturu.

Terminal

Priključak na uređaju ili komponenta.

Terminal Voltage

Napon na terminalima baterija.

Trickle Charging

Punjenje po veoma sporoj stopi od 1-2Ah, obično se koristi za manje baterije ili povremeno može da se koristi za napunjenje automobilske baterije kada nisu u funkciji.

Uninterrupted Power Supply (UPS)

Baterijski napajan sistem koji obezbeđuje pasivnu silu ukoliko se primarni sistem napajanja prekida.

Unwanted Resistance

Svaki otpor, npr. korozija ili neadekvatne veze koji se našao u kolu.

Valve-Regulated Lead-acid Battery (VRLA)

Olovni akumulator koji je zatvoren, sa izuzetkom jednog ventila koji se otvara kada unutrašnji pritisak gasa prevazilazi atmosferski pritisak. Vrla baterije često se nazivaju i rekombinovane baterije.

Vented Battery

Baterija u kojoj je dozvoljeno isparavanje u atmosferu.

Venting

Situacija u kojoj elektrolit isparava preko ventila.

Volt (E)

Jedinica mere električnog potencijala ili pritiska, zove se elektromotorna sila.

Voltage

Pad napona u električnom potencijalu. Detaljniji opis u Omov-om zakonu.

Watt (W)

Jedinica mere za električnu energiju.

W

W = Ah x V. Jedinica mere za električnu energiju.

Watt-Hour

Watt-Hour = Watts x Hours.

Zinc Chloride

Hemija koja se koristi u teškim baterijama.

Zinc-Air Cell

Suvo ćelijska baterija koja koristi kiseonik kao katode i cink za proizvodnju električne energije.

FRANŠIZA

Pročitajte sve prednosti i pogodnosti koje nudi naš Franšizni sistem.

Više

Isporuka na adresi

Isporuka na adresi u dogovoreno vreme.

Više

Nađite nas

Preko google maps nađite najbiži Battery Centar

Više

Želite da pitate?

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda i usluga, slobodno pitajte

Pitajte nas

ZAHTEV za lap top bateriju

Više

Proverite status Vaše reklamacije

Više

Follow us on facebook! Follow us on twitter! Call us! Chat with us!
Live chat by BoldChat