Garancija

Garancija Tudor

O PROIZVODU

Poštovani, koristite jedan od najboljih akumulatora u svetu, deo TUDOROVE široke lepeze proizvoda. Akumulator je najnovije tehnologije Ca/Ca-ekspander, u hermetički zatvorenoj kutiji, bez održavanja. Ako se radi o teretnom programu baterija, onda je akumulator u tehnologiji Sb/Ca, ili hibrid akumulator otvorenog sistema, koji je praktičniji za teretni program automobila. Preporučujemo da pomenute proizvode kupujete za automobile novijih generacija sa dodatnom opremom gde je potrebna veća startna struja jer su upravo njima i prilagođeni.

IZJAVA O GARANCIJI I PRIJEM REKLAMACIJE

Izjavljujemo:

- Da će akumulator u garantnom roku besprekorno raditi pod uslovom da ga montirate i održavate prema priloženim uputstvima za upotrebu i održavanje, tj. da je el. instalacija u vozilu ispravna (14-14,4). (Greška u el. sistemu vozila može oštetiti akumulator);
- Da ćemo u garantnom roku, na Vaš zahtev, a na naš trošak, najkasnije u roku od 15 dana otkloniti greške i nedostatke na proizvodu (nesaobraznost) zbog kojih isti ne radi ispravno. U tom slučaju garancija se produžava za vreme koje je bilo potrebno za otklanjanje greške odnosno nedostatka. U slučaju da greške i nedostatke na proizvodu neuspemo da otklonimo, proizvod ćemo zameniti novim a ako to nije moguće vratićemo Vam novac;
- Napred navedeno, neutiče na pravo kupca da zahteva naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu;
- Garancija važi 42 meseca od datuma kupovine, ali ne duže od 48 meseci od datuma proizvodnje za seriju HIGH TECH;
- Garancija važi 38 meseci od datuma kupovine, ali ne duže od 44 meseci od datuma proizvodnje za seriju TECHNIKA;
- Garancija važi 30 meseca od datuma kupovine, ali ne duže od 36 meseci od datuma proizvodnje za seriju STANDARD;
- Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine, ali ne duže od 30 meseci od datuma proizvodnje za sve serije TERETNOG PROGRAMA;
- Prodavac je dužan da ispuni garantni list, overi ga pečatom i potpisom i omogući potpis garantnog lista od strane kupca;
- Ukoliko je akumulator prodat šest meseci posle datuma proizvodnje troškove zamene snosi prodavac;
- Garancija za sve serije važi 12 meseci od datuma prodaje za TAXI vozila i za vozila sa posebnim zahtevima;
- Prodavac je dužan da ispuni garantni list, overi ga pečatom i potpisom i omogući potpis garantnog lista od strane kupca;
- U garantnom roku popravka i servisno održavanje akumulatora osiguravamo u servisima koji su navedeni u garantnom listu;
- Kupac koji reklamira akumulator po prvi put obavezan je da ovlašćenom servisu dostavi reklamirani akumulator, fiskalni račun i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Kupac koji reklamira akumulator po drugi ili treći put obavezan je da dostavi reklamirani akumulator, kopiju fiskalnog računa pri prvoj kupovini i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Pri eventualnoj zameni akumulatora novim, u ovaj garantni list se zapisuje fabrički broj reklamiranog akumulatora, datum izvršene zamene, potpis prodavca overen pečatom, potpis kupca, a garantni list reklamiranog akumulatora zajedno sa fiskalnim računom i akumulatorom ostaje kod servisa tj. maloprodaje koja je izvršila zamenu akumulatora;

 

 

r.b.

Datum izvršene zamene

Fabrički broj akumulatora koji je reklamiran

Potpis i Pečat      maloprodaje tj. servisa koji su izvršili zamenu

Potpis kupca kome je zamenjen reklamirani akumulator

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 


- U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je serviser dužan da evidentira oštećenja i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

GARANCIJU NE PRIZNAJEMO

- Ako nedostaje garantni list ili fiskalni račun o kupovini akumulatora, ili garantni list nije uredno popunjen i overen;
- Ako je akumulator mehanički oštećen;
- Ako je akumulator koji je primljen u servis sa početnim naponom ispod 10,5V. Znači da je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja i nije predmet reklamacije, pa serviser može pokušati dopunu uz kompletnu odgovornost kupca, pri čemu može naplatiti uslugu;
- Ako je defekt akumulatora nastao zato što je bio u električno ispražnjenom stanju, tj. nije bio električno napunjen u roku od dva dana posle pražnjenja. U slučaju kada je gustina elektrolita manja od 1,24gr/sm3, ili je napon manji od 12,4V akumulator se treba električki napuniti. Punjenje u servisu je na račun kupca. Pri niskim temperaturama ispod 0 C0 električno prazan akumulator zamrzava, pri čemu se uništavaju tj. raspadaju elektrode i može da dođe do oštećenja kutije;
- Zbog defekta akumulatora koji je nastao zato što je akumulator ispražnjen više puta;
- Ako je akumulator istrošen (pri teškim uslovima rada kao npr. taxi vozila i vozila na plin, automobili sa punoelektričnih potrošača, kamioni, autobusi, u ovim slučajevima akumulator se troši pre roka garancije);
- Ako automobil puni sa naponom manjim od 14V ili većim od 14,4V;
- Ako se akumulator  koristi u funkciji – pretvarača, solarnih napajanja, i u svim sistemima koji starterski akumulator koriste u stacionarnoj upotrebi;
- Akumulatori u hermetički zatvorenoj kutiji koji su primljeni u servis sa težinom manjom od kataloške za više od 5% (znači da je akumulator bio prepunjavan ili nepravilno punjen u privatnoj režiji, pa je došlo do pada nivoa elektrolita). Kako se u ovu vrstu akumulatora ne može doliti elektrolit, isti je trajno oštećen i nije za dalju upotrebu;
- Akumulator koji je nedovoljno punjen (napon stanja mirovanja ispod 12,3V i gustina elektrolita niža u svih šest ćelija od 1,21 gr/cm3);
- Ako je akumulator stajao u totalno ispražnjenom stanju duže od 48h,  a došlo je do zamrzavanja elektrolita, isti je bio izložen temperaturi nižoj od 0oC, u dužem vremenskom periodu;
- Akumulator donet u u ovlašćeni servis sa naponom ispod 10.50V i gustinom 1.100 gr/cm³ i manjom u svim ćelijama, ili sa naponom većin od 12.9V, i gustinom većom od 1.9gr-cm3;
- Akumulator koji je ne namenski korišćen;
- Akumulator čija težina je manja na prijemu za više od 5% od kataloške težine;
- Akumulator sa naponom stanja mirovanja preko 12.72V, pri tome napon po opterećenju niži od tabelarnog (koncentracija u svih 6 ćelija preko 1.28gr/cm3) a elektrolit je zamućen;
- Akumulator sa promenjenim polaritetom;
- Varničenenje u svim ćelijama.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE AKUMULATORA I SIGURNOSNA UPUTSTVA

Pri kupovini, a pre ugradnje novog akumulatora preporučujemo kontrolu napona punjenja sistema u vozilu, i ono MORA biti 14V do 14,4V. Proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji, ili uređaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustite stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:
- Obavezno isključiti sve potrošače;
- Akumulator ubaciti u predviđeno ležište i obavezno ga mehanički učvrstiti (da usled vibracija ne bi došlo do trajnog oštećenja akumulatora);
- Proveriti kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi zameniti, očistiti i namazati tankim slojem beskiselinskog vazelina);
- Pravilno priključiti: Pozitivan kabalna pozitivan polni izvod, a masu (negativni kabal), priključiti na negativan pol akumulatora pažljivo stegnuti kleme.
Ispražnjeni akumulator u toku eksploatacije treba dopuniti najkasnije u roku od 48 sati jer će sigurno doći do nepopravljivih oštećenja, pa Vas molimo da se u ovom slučaju što hitnije obratite nekom od ovlašćenih servisa kako bi dopuna bila stručno obavljena.
Sila pričvršćenja ne sme da bude prevelika zbog mogućnosti da dođe do oštećenja. Zatim se priključuje (+) kabal na (+) pol akumulatora, a (-) kabal na (-) pol  akumulatora. Kablovi se pažljivo zatežu i kablovski priključci i polovi akumulatora se premazuju sa mašću (vazelin).

Pre demontaže starog akumulatora na vozilu proveriti da li postoje kodirani uređaji, ili uređaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustite stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:

- Obavezno isključiti sve potrošače, pa demontirajte stari akumulator iz vozila;
- Novi akumulator ubacite u predviđeno ležište i obavezno ga mehanički učvrstite (da usled vibracija ne bi došlo do trajnog oštećenja akumulatora);
- Proverite kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi zameniti, očistiti i namazati tankim slojem bezkiselinskog vazelina);
- Pravilno priključite pozitivan kabal na pozitivan polni izvod, a masu (negativni kabal)  priključiti na negativan pol akumulatora i pažljivo stegnuti kleme;
- Montiran i napunjen akumulator treba kontrolisati najmanje svakih šest meseci i po potrebi dopuniti isključivo u ovlašćenom servisu. Proveru akumulatora možete izvršiti sami na taj način što ćete prepoznati boju na kontrolnom oku. Zelena boja – akumulator u ispravnom stanju, Crna boja – odmah posetiti ovlašćeni servis radi dopune istog i odmah posetiti autolektrčara radi provere ispravnosti električnog sistema auta, Bela boja – akumulator je ušao u režim dubokog pražnenja i alternativa je da pozovete besplatni broj 0800 001 002  da bi Vam rekli gde možete kupiti Vaš novi TUDOR;
- Na hermetički zatvorenim akumulatorima TUDOR, ne pokušavajte bilo kakve radove ni punjenja, već se sa prvim problemom pri startovanju automobila hitno obratite nekom od naših ovlašćenih servisa koji imaju profesionalnu opremu za dopunjavanje.

TERITORIJA

Ovaj garantni list  važi na teritoriji Republike Srbije bez Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

VAŽNI SAVETI ZA KUPCE

- Nastojte da površina akumulatora bude čista i suva. Redovno čistite kleme i namažite ih sa mašću (vazelin) koja je otporna na kiselinu;
- Neupotrebljiv akumulator posle zamene ne čuvajte u Vašem vozilu ili u Vašem domu, već ga predajte maloprodajnom mestu gde ste promenili Vaš akumulator. Sve detaljnije informacije možete videti na www.batteryrecycling.rs;
- Ako je došlo do delimičnog ili potpunog pražnjenja akumulatora (napon na otvorenom strujnom kolu je ispod 12,4V) zbog dugotrajnog korišćenja, dugog i nepropisnog skladištenja, greški u električnoj instalaciji i stalno uključenih potrošača, mora se odmah električki dopuniti akumulator da ne dođe do sulfatizacije i uništavanja elektrode.

Sigurnosna uputstva: U svakom akumulatoru su materijali koje, zbog nepravilne upotrebe mogu biti štetni za  čoveka i okolinu.
Sumporna kiselina – elektrolit: Elektrolit u akumulatoru je razređena sumporna kiselina opasna za kožu, oči, odeću. Ukoliko kiselina dođe u dodir s kožom ili očima potrebno je odmah isprati taj deo tela većom količinom vode tj., naročito ako su u pitanju oči, potrebno je otići koddoktora. U slučaju da dođe kiselina u usta ili ždrelo treba odmah popiti veće količine vode ili mleka i otići doktoru.
Eksplozivni plinovi:  Kod normalnog rada akumulatora kao i tokom el. dopunjavanja u akumulatoru se oslobađaju vodonik i kiseonik koji mogu stvoriti eksplozivnu smesu u okolini akumulatora. Zbog navedenog mora prostorija u kojoj se vrši el. dopunjavanje biti dobro provetrena. Isto tako nije dozvoljen prilaz otvorenom vatrom, cigaretom i sl. akumulatoru kojeg el. dopunjavamo u vozilu. Postoji naime mogućnost da akumulator eksplodira, a u tom slučaju može doći do mehaničkih povreda ili povreda zbog  prskanja kiseline. Isto tako, preporučljivo je da nakon vožnje automobilom ne odvajate odmah kablove akumulatora jer je moguće zapaljenje plinova el. iskrom, koja pri tome nastaje.
Prisutnost metalnih predmeta na akumulatoru:Metalni predmeti mogu uzrokovati kratak spoj ako se nađu između polnih izvoda akumulatora ili između pozitivnog polnog izvoda i mase vozila. Posledice kratkog spoja mogu biti oštećenje akumulatora ili eventualno eksplozija, te ranjavanje osoba krhotinama akumulatora ili sumpornom kiselinom.                 

UKOLIKO HOĆETE DA VAŠ STARI AKUMULATOR ODLOŽITE NA EKOLOŠKI ISPRAVAN NAČIN U TOM SLUČAJU POZOVITE BESPLATAN BROJ TELEFONA 0800 001 002.

Sve promene podataka u Servisnoj mrezi ažuriraju se na sajtu: www.akumulatorservis.rs

More...
 

Garancija Starter Yuasa

O PROIZVODU

Poštovani, Yuasa je jedan od najvećih proizvođača akumulatora na svetu. Akumulator je najnovije tehnologije Ca/Ca-ekspander, u hermetički zatvorenoj kutiji, bez održavanja. Ako se radi o teretnom programu baterija, onda je akumulator u tehnologiji Sb/Ca, ili hibrid akumulator otvorenog sistema, koji je praktičniji za teretni program automobila. Preporučujemo da pomenute proizvode kupujete za automobile novijih generacija sa dodatnom opremom gde je potrebna veća startna struja jer su upravo njima i prilagođeni.

IZJAVA O GARANCIJI I PRIJEM REKLAMACIJE

Izjavljujemo:

- Da će akumulator u garantnom roku besprekorno raditi pod uslovom da ga montirate i održavate prema priloženim uputstvima za upotrebu i održavanje, tj. da je el. instalacija u vozilu ispravna (14-14,4). (Greška u el. sistemu vozila može oštetiti akumulator);
- Da ćemo u garantnom roku, na Vaš zahtev, a na naš trošak, najkasnije u roku od 15 dana otkloniti greške i nedostatke na proizvodu (nesaobraznost) zbog kojih isti ne radi ispravno. U tom slučaju garancija se produžava za vreme koje je bilo potrebno za otklanjanje greške odnosno nedostatka. U slučaju da greške i nedostatke na proizvodu neuspemo da otklonimo, proizvod ćemo zameniti novim a ako to nije moguće vratićemo Vam novac;
- Garancija važi 36 meseci od datuma kupovine, ali ne duže od 42 meseca od datuma proizvodnje za seriju ELITE;
- Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine, ali ne duže od 30 meseci od datuma proizvodnje za sve serije PROFESIONAL i STARTER i kompletan asortiman teretnog programa;
- Ukoliko je akumulator prodat šest meseci posle datuma proizvodnje troškove zamene snosi prodavac.

Ukoliko se proda posle ovog roka, troškove zamene snosi prodavac

- Garancija za sve serije važi 12 meseci od datuma prodaje za TAXI vozila i za vozila sa posebnim zahtevima;
- U garantnom roku popravka i servisno održavanje akumulatora osiguravamo u servisima koji su navedeni u garantnom listu;
- Kupac koji reklamira akumulator po prvi put obavezan je da ovlašćenom servisu dostavi reklamirani akumulator, fiskalni račun i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Kupac koji reklamira akumulator po drugi ili treći put obavezan je da dostavi reklamirani akumulator, kopiju fiskalnog računa pri prvoj kupovini i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Pri eventualnoj zameni akumulatora novim, u ovaj garantni list se zapisuje fabrički broj reklamiranog akumulatora, datum izvršene zamene, potpis prodavca overen pečatom, potpis kupca, a garantni list reklamiranog akumulatora zajedno sa fiskalnim računom i akumulatorom ostaje kod servisa tj. maloprodaje koja je izvršila zamenu akumulatora;

 

 

 

r.b.

Datum izvršene zamene

Fabrički broj akumulatora koji je reklamiran

Potpis i Pečat      maloprodaje tj. servisa koji su izvršili zamenu

Potpis kupca kome je zamenjen reklamirani akumulator

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 


- U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je serviser dužan da evidentira oštećenja i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

GARANCIJU NE PRIZNAJEMO

- Ako nedostaje garantni list ili fiskalni račun o kupovini akumulatora, ili garantni list nije uredno popunjen i overen;
- Ako je akumulator mehanički oštećen;
- Ako je akumulator koji je primljen u servis sa početnim naponom ispod 10,5V. Znači da je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja i nije predmet reklamacije, pa serviser može pokušati dopunu uz kompletnu odgovornost kupca, pri čemu može naplatiti uslugu;
- Ako je defekt akumulatora nastao zato što je bio u električno ispražnjenom stanju, tj. nije bio električno napunjen u roku od dva dana posle pražnjenja. U slučaju kada je gustina elektrolita manja od 1,24gr/sm3, ili je napon manji od 12,4V akumulator se treba električki napuniti. Punjenje u servisu je na račun kupca. Pri niskim temperaturama ispod 0 C0 električno prazan akumulator zamrzava, pri čemu se uništavaju tj. raspadaju elektrode i može da dođe do oštećenja kutije;
- Zbog defekta akumulatora koji je nastao zato što je akumulator ispražnjen više puta;
- Ako je akumulator istrošen (pri teškim uslovima rada kao npr. taxi vozila i vozila na plin, automobili sa punoelektričnih potrošača, kamioni, autobusi, u ovim slučajevima akumulator se troši pre roka garancije);
- Ako automobil puni sa naponom manjim od 14V ili većim od 14,4V;
- Ako se akumulator  koristi u funkciji – pretvarača, solarnih napajanja, i u svim sistemima koji starterski akumulator koriste u stacionarnoj upotrebi;
- Akumulatori u hermetički zatvorenoj kutiji koji su primljeni u servis sa težinom manjom od kataloške za više od 5% (znači da je akumulator bio prepunjavan ili nepravilno punjen u privatnoj režiji, pa je došlo do pada nivoa elektrolita). Kako se u ovu vrstu akumulatora ne može doliti elektrolit, isti je trajno oštećen i nije za dalju upotrebu;
- Akumulator koji je nedovoljno punjen (napon stanja mirovanja ispod 12,3V i gustina elektrolita niža u svih šest ćelija od 1,21 gr/cm3);
- Ako je akumulator stajao u totalno ispražnjenom stanju duže od 48h,  a došlo je do zamrzavanja elektrolita, isti je bio izložen temperaturi nižoj od 0oC, u dužem vremenskom periodu;
- Akumulator donet u u ovlašćeni servis sa naponom ispod 10.50V i gustinom 1.100 gr/cm³ i manjom u svim ćelijama, ili sa naponom većin od 12.9V, i gustinom većom od 1.9gr-cm3;
- Akumulator koji je nenamenski korišćen;
- Akumulator čija težina je manja na prijemu za više od 5% od kataloške težine;
- Akumulator sa naponom stanja mirovanja preko 12.72V, pri tome napon po opterećenju niži od tabelarnog (koncentracija u svih 6 ćelija preko 1.28gr/cm3) a elektrolit je zamućen;
- Akumulator sa promenjenim polaritetom;
- Varničenenje u svim ćelijama.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE AKUMULATORA I SIGURNOSNA UPUTSTVA

Pri kupovini, a pre ugradnje novog akumulatora preporučujemo kontrolu napona punjenja sistema u vozilu, i ono MORA biti 14V do 14,4V. Proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji, ili uređaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustite stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:
- Obavezno isključiti sve potrošače;
- Akumulator ubaciti u predviđeno ležište i obavezno ga mehanički učvrstiti (da usled vibracija ne bi došlo do trajnog oštećenja akumulatora);
- Proveriti kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi zameniti, očistiti i namazati tankim slojem beskiselinskog vazelina);
- Pravilno priključiti: Pozitivan kabalna pozitivan polni izvod, a masu (negativni kabal), priključiti na negativan pol akumulatora pažljivo stegnuti kleme.
Ispražnjeni akumulator u toku eksploatacije treba dopuniti najkasnije u roku od 48 sati jer će sigurno doći do nepopravljivih oštećenja, pa Vas molimo da se u ovom slučaju što hitnije obratite nekom od ovlašćenih servisa kako bi dopuna bila stručno obavljena.
Sila pričvršćenja ne sme da bude prevelika zbog mogućnosti da dođe do oštećenja. Zatim se priključuje (+) kabal na (+) pol akumulatora, a (-) kabal na (-) pol  akumulatora. Kablovi se pažljivo zatežu i kablovski priključci i polovi akumulatora se premazuju sa mašću (vazelin).

Pre demontaže starog akumulatora na vozilu proveriti da li postoje kodirani uređaji, ili uređaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustite stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:

- Obavezno isključiti sve potrošače, pa demontirajte stari akumulator iz vozila;
- Novi akumulator ubacite u predviđeno ležište i obavezno ga mehanički učvrstite (da usled vibracija ne bi došlo do trajnog oštećenja akumulatora);
- Proverite kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi zameniti, očistiti i namazati tankim slojem bezkiselinskog vazelina);
- Pravilno priključite pozitivan kabal na pozitivan polni izvod, a masu (negativni kabal)  priključiti na negativan pol akumulatora i pažljivo stegnuti kleme;
- Montiran i napunjen akumulator treba kontrolisati najmanje svakih šest meseci i po potrebi dopuniti isključivo u ovlašćenom servisu. Proveru akumulatora možete izvršiti sami na taj način što ćete prepoznati boju na kontrolnom oku. Zelena boja – akumulator u ispravnom stanju, Crna boja – odmah posetiti ovlašćeni servis radi dopune istog i odmah posetiti autolektrčara radi provere ispravnosti električnog sistema auta, Bela boja – akumulator je ušao u režim dubokog pražnenja i alternativa je da pozovete besplatni broj 0800 001 002  da bi Vam rekli gde možete kupiti Vaš novi STARTER YUASA;
- Na hermetički zatvorenim akumulatorima STARTER YUASA, ne pokušavajte bilo kakve radove ni punjenja, već se sa prvim problemom pri startovanju automobila hitno obratite nekom od naših ovlašćenih servisa koji imaju profesionalnu opremu za dopunjavanje.

TERITORIJA

Ovaj garantni list  važi na teritoriji Republike Srbije bez Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

VAŽNI SAVETI ZA KUPCE

- Nastojte da površina akumulatora bude čista i suva. Redovno čistite kleme i namažite ih sa mašću (vazelin) koja je otporna na kiselinu;
- Neupotrebljiv akumulator posle zamene ne čuvajte u Vašem vozilu ili u Vašem domu, već ga predajte maloprodajnom mestu gde ste promenili Vaš akumulator. Sve detaljnije informacije možete videti na www.batteryrecycling.rs;
- Ako je došlo do delimičnog ili potpunog pražnjenja akumulatora (napon na otvorenom strujnom kolu je ispod 12,4V) zbog dugotrajnog korišćenja, dugog i nepropisnog skladištenja, greški u električnoj instalaciji i stalno uključenih potrošača, mora se odmah električki dopuniti akumulator da ne dođe do sulfatizacije i uništavanja elektrode.

Sigurnosna uputstva: U svakom akumulatoru su materijali koje, zbog nepravilne upotrebe mogu biti štetni za  čoveka i okolinu.
Sumporna kiselina – elektrolit: Elektrolit u akumulatoru je razređena sumporna kiselina opasna za kožu, oči, odeću. Ukoliko kiselina dođe u dodir s kožom ili očima potrebno je odmah isprati taj deo tela većom količinom vode tj., naročito ako su u pitanju oči, potrebno je otići koddoktora. U slučaju da dođe kiselina u usta ili ždrelo treba odmah popiti veće količine vode ili mleka i otićidoktoru.
Eksplozivni plinovi:  Kod normalnog rada akumulatora kao i tokom el. dopunjavanja u akumulatoru se oslobađaju vodonik i kiseonik koji mogu stvoriti eksplozivnu smesu u okolini akumulatora. Zbog navedenog mora prostorija u kojoj se vrši el. dopunjavanje biti dobro provetrena. Isto tako nije dozvoljen prilaz otvorenom vatrom, cigaretom i sl. akumulatoru kojeg el. dopunjavamo u vozilu. Postoji naime mogućnost da akumulator eksplodira, a u tom slučaju može doći do mehaničkih povreda ili povreda zbog  prskanja kiseline. Isto tako, preporučljivo je da nakon vožnje automobilom ne odvajate odmah kablove akumulatora jer je moguće zapaljenje plinova el. iskrom, koja pri tome nastaje.
Prisutnost metalnih predmeta na akumulatoru:Metalni predmeti mogu uzrokovati kratak spoj ako se nađu između polnih izvoda akumulatora ili između pozitivnog polnog izvoda i mase vozila. Posledice kratkog spoja mogu biti oštećenje akumulatora ili eventualno eksplozija, te ranjavanje osoba krhotinama akumulatora ili sumpornom kiselinom.                 

UKOLIKO HOĆETE DA VAŠ STARI AKUMULATOR ODLOŽITE NA EKOLOŠKI ISPRAVAN NAČIN U TOM SLUČAJU POZOVITE BESPLATAN BROJ TELEFONA0800 001 002.

Sve promene podataka u Servisnoj mrezi ažuriraju se na sajtu: www.akumulatorservis.rs

More...
 

Garancija Yuasa moto

1. Sa oznakama tipa: M-CB, B3, B4, C.60, 6N, 12N - Suvopunjene baterije

Priprema i aktiviranje:

- Odstraniti čepove za zatvaranje ćelija i centralnog odvoda gasa, zatim u ćelije naliti elektrolit - sumpornu kiselinu, gustine 1,28 g/cm3 (pri 30 oC stepeni), do oznake nivoa;
- Posle nalivanja elektrolita ostaviti da stoji pola sata, a nakon toga u slučaju da se nivo elektrolita spusti  ispod oznake „maximum“ dopunuti do „maximum“-a;
- Pre ugradnje preporučuje se punjenje strujom radi izjednačavanja napona;
- Jačina struje punjenja (u „A“) treba da iznosi 1 / 10 kapaciteta, i da traje 15 - 20 sati;
- Po završetku punjenja proveriti nivo elektrolita, a u slučaju dolivanja koristiti samo destilovanu vodu;
- Vratiti čepove za zatvaranje ćelija, a centralni odvod gasa ostaje otvoren.

Održavanje:

- Preporučuje se provera nivoa elektrolita jednom mesečno i dolivanje destilovane vode do nivoa "maximum-a";
- Akumulator uvek treba da je čist i suv, a polne izvode povremeno namazati beskiselinskim vazelinom;
- Cevčica za odvod gasa treba da obezbedi nesmetano odvođenja gasa, pa stoga treba obratiti pažnju da nije savijena ili začepljena.

Punjenje:

- Ponovno punjenje je potrebno u slučaju da je došlo do nekontrolisanog pražnjenja, (ostavljeno svetlo i sl., stajanje i višemesečno nekorišćenje motora);
- Ukloniti ćelijske zatvarače, priključiti na punjenje napred navedenom strujom i puniti do pojavljivanja mehurića do postizanja gustine elektrolita 1,27 - 1,28 g/cm3, pri čemu je temperatura 25'C;

2. Sa oznakom tipa M - CBTX - Suvopunjeni bez održavanja

Priprema i aktiviranje:

- Ukloniti zaštitnu foliju sa otvora ćelija i odstraniti redni zatvarač sa posude sa elektrolitom. Netreba uklanjati zaštitnu foliju sa posude sa elektrolitom. Okrenite posudu sa kiselinom sa otvorom za izlivanje na dole, tako da otvori posude nalegnu na odgovarajući otvor ćelije, zatim jačim pritiskom na dole probiti zaštitnu foliju na posudi kako bi se elektrolit izlio u ćelije akumulatora. Da je uspešno obavljeno ulivanje elektrolita vidljivo je po mehurićima vazduha koji ulaze u posudu. Posudu ostaviti u tom položaju do potpunog pražnjenja, i sam postupak može da traje i do 20 minuta. Posle uspelog nalivanja elektrolita ostaviti akumulator otvoren 20 minuta. Ranije skinuti redni zatvarač u horizontalnom položaju pritisnemo na otvore ćelija akumulatora. Ovako zatvoren akumulator se za vreme eksploatacionog veka nesme otvarati obzirom da ne iziskuje nikakvo održavanje, niti dolivanje.

KONTROLA PUNJENJA

Napon električnog sistema u vozilu trebao bi biti u dijapazonu od 13.8V do 14.4V, u stanju potpuno napunjenog akumulatora. Akumulator se treba dopuniti ako je napon ispod 12.5V. Električko punjenje vršiti samo u ovlašćenom servisu sa spiska u garantnom roku.

IZJAVA O GARANCIJI I PRIJEM REKLAMACIJE

Izjavljujemo:

- Da će akumulator u garantnom roku besprekorno raditi pod uslovom da ga montirate i održavate prema priloženim uputstvima za upotrebu i održavanje, tj. da je el. instalacija na motorciklu ispravna;
- Da ćemo u garantnom roku, na Vaš zahtev, a na naš trošak, najkasnije u roku od 15 dana otkloniti greške i nedostatke na proizvodu (nesaobraznost) zbog kojih isti ne radi ispravno. U tom slučaju garancija se produžava za vreme koje je bilo potrebno za otklanjanje greške odnosno nedostatka. U slučaju da greške i nedostatke na proizvodu neuspemo da otklonimo, proizvod ćemo zameniti novim a ako to nije moguće vratićemo Vam novac;
- Napred navedeno, neutiče na pravo kupca da zahteva naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu;
- Garancija važi 12 meseci od datuma kupovine;
- Prodavac je dužan da ispuni garantni list, overi ga pečatom i potpisom i omogući potpis garantnog lista od strane kupca;
- Kupac je dužan da po isteku 6 meseci od datuma kupovine poseti jedan od ovlašćenih servisa radi provere ispravnosti akumulatora;
- U garantnom roku popravka i servisno održavanje akumulatora osiguravamo u servisima koji su navedeni u garantnom listu;
- Kupac koji reklamira akumulator po prvi put obavezan je da ovlašćenom servisu dostavi reklamirani akumulator, fiskalni račun i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Kupac koji reklamira akumulator po drugi ili treći put obavezan je da dostavi reklamirani akumulator, kopiju fiskalnog računa pri prvoj kupovini i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Pri eventualnoj zameni akumulatora novim, u ovaj garantni list se zapisuje fabrički broj reklamiranog akumulatora, datum izvršene zamene, potpis prodavca overen pečatom, potpis kupca, a garantni list reklamiranog akumulatora zajedno sa fiskalnim računom i akumulatorom ostaje kod servisa tj. maloprodaje koja je izvršila zamenu akumulatora;

 

 

r.b.

Datum izvršene zamene

Fabrički broj akumulatora koji je reklamiran

Potpis i Pečat      maloprodaje tj. servisa koji su izvršili zamenu

Potpis kupca kome je zamenjen reklamirani akumulator

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

- U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je serivser dužan da evidentira oštećenja i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

TERITORIJA

Ovaj garantni list važi na teritoriji Republike Srbije bez Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

BATERIJE KOJE NISU OSNOV REKLAMACIJE

- Ako nedostaje garantni list ili fiskalni račun o kupovini akumulatora i deklaracija od uvoznika STARTER BATTERIES D.O.O. ili garantni list nije uredno popunjen i overen;
- Ako je akumulator mehanički oštećen;
- Akumulator u koji je dolivana neodgovarajuća tečnost (može se doliti samo destilovana voda);
- Akumulator kod kojeg je ne stručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varničenja i topljenja polnih izvoda, eksplozije ili zapaljenja akumulatora;
- Akumulatori koji su primljeni u servis sa deformacijama polnih izvoda, kao i deformacijama kutije sa bočnih strana (znači da je akumulator stajao dugo u ispražnjenom stanju, pa je došlo do dubinske sulfatizacije i ekspanzije u ćelijama) a time verovatnoća da je došlo do čupanja ploča iz mostova i delimičnog prekida strujnog kruga ili kratkog spoja;
- Ako je akumulator mehanički oštećen;
- Ako je defekt akumulatora nastao zato što je bio u električno ispražnjenom stanju, tj. nije bio električno napunjen u roku od dva dana posle pražnjenja. U slučaju kada je gustina elektrolita manja od 1,24gr/cm3, ili je napon manji od 12,4V akumulator se treba električki napuniti. PUNJENJE U SERVISU JE NA RAČUN KUPCA. Pri niskim temperaturama ispod 0 C0 električno prazan akumulator zamrzava, pri čemu se uništavaju tj. raspadaju elektrode i može da dođe do oštećenja kutije;
- Zbog defekta akumulatora koji je nastao zato što je akumulator ispražnjen više puta;
- Ako vozilo puni sa naponom manjim od 14V ili većim od 14,4V;
- Ako se akumulator koristi u funkciji – pretvarača, solarnih napajanja, i u svim sistemima koje starterski akumulatori koriste u stacionarnoj upotrebi;
- Akumulatori u hermetički zatvorenoj kutiji koji su primljeni u servis sa težinom manjom od kataloške za više od 5% (znači da je akumulator bio prepunjavan ili nepravilno punjen u privatnoj režiji, pa je došlo do pada nivoa elektrolita). Kako se u ovu vrstu akumulatora ne može doliti elektrolit, isti je trajno oštećen i nije za dalju upotrebu;
- Akumulator koji je nedovoljno punjen (napon stanja mirovanja ispod 12,3V i gustina elektrolita niža u svih šest ćelija od 1,21 gr/cm3);
- Ako je akumulator stajao u totalno ispražnjenom stanju duže od 48h, a došlo je do zamrzavanja elektrolita, isti je bio izložen temperaturi nižoj od 0oC, u dužem vremenskom periodu;
- Akumulator donet u u ovlašćeni servis sa naponom ispod 10.50V i gustinom 1.100 gr/cm³ i manjom u svim ćelijama, ili sa naponom većim od 12.9V, i gustinom većom od 1.9gr-cm3;
- Akumulator koji je nenamenski korišćen;
- Akumulator čija težina je manja na prijemu za više od 5% od kataloške težine;
- Akumulator sa naponom stanja mirovanja preko 12.72V, pri tome napon po opterećenju niži od tabelarnog (koncentracija u svih 6 ćelija preko 1.28gr/cm3) a elektrolit je zamućen;
- Akumulator sa promenjenim polaritetom;
- Varničenenje u svim ćelijama;
- Garancija ne važi ukoliko tip akumulatora ne odgovara tipu motocikla što se moža proveriti u katalogu proizvođača ili bazi podataka od strane proizvođača YUASA. OVLAŠĆENI SERVIS U SVIM NAVEDENIM SLUČAJEVIMA MOŽE POKUŠATI DA ISPRAVI GREŠKU U EKSPLOATACIJI PRI ČEMU IMA PRAVO DA NAPLATI USLUGU PREMA VAŽEĆEM CENOVNIKU OVLAŠĆENOG SERVISA.

NAPOMENA

Ako se vozilo barem jednom nedeljno neupotrebljava, obavezno odvojiti akumulator. Garancija važi od dana kupovine uz priložen račun. Garancija ne pokriva nepravilno korišćenje. Slučajne štete nastale zbog kvara na vozilu. U slučaju da garancija bude prihvaćena, akumulator će biti zamenjen u zakonskom roku.

More...
 

Garancija Uni Bat moto

1. Sa oznakama tipa: M-CB, B3, B4, C.60, 6N, 12N - Suvopunjene baterije

Priprema i aktiviranje:

- Odstraniti čepove za zatvaranje ćelija i centralnog odvoda gasa, zatim u ćelije naliti elektrolit - sumpornu kiselinu, gustine 1,28 g/cm3 (pri 30 oC stepeni), do oznake nivoa;
- Posle nalivanja elektrolita ostaviti da stoji pola sata, a nakon toga u slučaju da se nivo elektrolita spusti  ispod oznake „maximum“ dopunuti do „maximum“-a;
- Pre ugradnje preporučuje se punjenje strujom radi izjednačavanja napona;
- Jačina struje punjenja (u „A“) treba da iznosi 1 / 10 kapaciteta, i da traje 15 - 20 sati;
- Po završetku punjenja proveriti nivo elektrolita, a u slučaju dolivanja koristiti samo destilovanu vodu;
- Vratiti čepove za zatvaranje ćelija, a centralni odvod gasa ostaje otvoren.

Održavanje:

- Preporučuje se provera nivoa elektrolita jednom mesečno i dolivanje destilovane vode do nivoa "maximum-a";
- Akumulator uvek treba da je čist i suv, a polne izvode povremeno namazati beskiselinskim vazelinom;
- Cevčica za odvod gasa treba da obezbedi nesmetano odvođenja gasa, pa stoga treba obratiti pažnju da nije savijena ili začepljena.

Punjenje:

- Ponovno punjenje je potrebno u slučaju da je došlo do nekontrolisanog pražnjenja, (ostavljeno svetlo i sl., stajanje i višemesečno nekorišćenje motora);
- Ukloniti ćelijske zatvarače, priključiti na punjenje napred navedenom strujom i puniti do pojavljivanja mehurića do postizanja gustine elektrolita 1,27 - 1,28 g/cm3, pri čemu je temperatura 25'C;

2. Sa oznakom tipa M - CBTX - Suvopunjeni bez održavanja

Priprema i aktiviranje:

- Ukloniti zaštitnu foliju sa otvora ćelija i odstraniti redni zatvarač sa posude sa elektrolitom. Netreba uklanjati zaštitnu foliju sa posude sa elektrolitom. Okrenite posudu sa kiselinom sa otvorom za izlivanje na dole, tako da otvori posude nalegnu na odgovarajući otvor ćelije, zatim jačim pritiskom na dole probiti zaštitnu foliju na posudi kako bi se elektrolit izlio u ćelije akumulatora. Da je uspešno obavljeno ulivanje elektrolita vidljivo je po mehurićima vazduha koji ulaze u posudu. Posudu ostaviti u tom položaju do potpunog pražnjenja, i sam postupak može da traje i do 20 minuta. Posle uspelog nalivanja elektrolita ostaviti akumulator otvoren 20 minuta. Ranije skinuti redni zatvarač u horizontalnom položaju pritisnemo na otvore ćelija akumulatora. Ovako zatvoren akumulator se za vreme eksploatacionog veka nesme otvarati obzirom da ne iziskuje nikakvo održavanje, niti dolivanje.

KONTROLA PUNJENJA

Napon električnog sistema u vozilu trebao bi biti u dijapazonu od 13.8V do 14.4V, u stanju potpuno napunjenog akumulatora. Akumulator se treba dopuniti ako je napon ispod 12.5V. Električko punjenje vršiti samo u ovlašćenom servisu sa spiska u garantnom roku.

IZJAVA O GARANCIJI I PRIJEM REKLAMACIJE

Izjavljujemo:

- Da će akumulator u garantnom roku besprekorno raditi pod uslovom da ga montirate i održavate prema priloženim uputstvima za upotrebu i održavanje, tj. da je el. instalacija na motorciklu ispravna;
- Da ćemo u garantnom roku, na Vaš zahtev, a na naš trošak, najkasnije u roku od 15 dana otkloniti greške i nedostatke na proizvodu (nesaobraznost) zbog kojih isti ne radi ispravno. U tom slučaju garancija se produžava za vreme koje je bilo potrebno za otklanjanje greške odnosno nedostatka. U slučaju da greške i nedostatke na proizvodu neuspemo da otklonimo, proizvod ćemo zameniti novim a ako to nije moguće vratićemo Vam novac;
- Napred navedeno, neutiče na pravo kupca da zahteva naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu;
- Garancija važi 12 meseci od datuma kupovine;
- Prodavac je dužan da ispuni garantni list, overi ga pečatom i potpisom i omogući potpis garantnog lista od strane kupca;
- Kupac je dužan da po isteku 6 meseci od datuma kupovine poseti jedan od ovlašćenih servisa radi provere ispravnosti akumulatora;
- U garantnom roku popravka i servisno održavanje akumulatora osiguravamo u servisima koji su navedeni u garantnom listu;
- Kupac koji reklamira akumulator po prvi put obavezan je da ovlašćenom servisu dostavi reklamirani akumulator, fiskalni račun i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Kupac koji reklamira akumulator po drugi ili treći put obavezan je da dostavi reklamirani akumulator, kopiju fiskalnog računa pri prvoj kupovini i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija neuvažava;
- Pri eventualnoj zameni akumulatora novim, u ovaj garantni list se zapisuje fabrički broj reklamiranog akumulatora, datum izvršene zamene, potpis prodavca overen pečatom, potpis kupca, a garantni list reklamiranog akumulatora zajedno sa fiskalnim računom i akumulatorom ostaje kod servisa tj. maloprodaje koja je izvršila zamenu akumulatora;

 

 

r.b.

Datum izvršene zamene

Fabrički broj akumulatora koji je reklamiran

Potpis i Pečat      maloprodaje tj. servisa koji su izvršili zamenu

Potpis kupca kome je zamenjen reklamirani akumulator

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

- U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je serivser dužan da evidentira oštećenja i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

TERITORIJA

Ovaj garantni list važi na teritoriji Republike Srbije bez Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

BATERIJE KOJE NISU OSNOV REKLAMACIJE

- Ako nedostaje garantni list ili fiskalni račun o kupovini akumulatora i deklaracija od uvoznika STARTER BATTERIES D.O.O. ili garantni list nije uredno popunjen i overen;
- Ako je akumulator mehanički oštećen;
- Akumulator u koji je dolivana neodgovarajuća tečnost (može se doliti samo destilovana voda);
- Akumulator kod kojeg je ne stručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varničenja i topljenja polnih izvoda, eksplozije ili zapaljenja akumulatora;
- Akumulatori koji su primljeni u servis sa deformacijama polnih izvoda, kao i deformacijama kutije sa bočnih strana (znači da je akumulator stajao dugo u ispražnjenom stanju, pa je došlo do dubinske sulfatizacije i ekspanzije u ćelijama) a time verovatnoća da je došlo do čupanja ploča iz mostova i delimičnog prekida strujnog kruga ili kratkog spoja;
- Ako je akumulator mehanički oštećen;
- Ako je defekt akumulatora nastao zato što je bio u električno ispražnjenom stanju, tj. nije bio električno napunjen u roku od dva dana posle pražnjenja. U slučaju kada je gustina elektrolita manja od 1,24gr/cm3, ili je napon manji od 12,4V akumulator se treba električki napuniti. PUNJENJE U SERVISU JE NA RAČUN KUPCA. Pri niskim temperaturama ispod 0 C0 električno prazan akumulator zamrzava, pri čemu se uništavaju tj. raspadaju elektrode i može da dođe do oštećenja kutije;
- Zbog defekta akumulatora koji je nastao zato što je akumulator ispražnjen više puta;
- Ako vozilo puni sa naponom manjim od 14V ili većim od 14,4V;
- Ako se akumulator koristi u funkciji – pretvarača, solarnih napajanja, i u svim sistemima koje starterski akumulatori koriste u stacionarnoj upotrebi;
- Akumulatori u hermetički zatvorenoj kutiji koji su primljeni u servis sa težinom manjom od kataloške za više od 5% (znači da je akumulator bio prepunjavan ili nepravilno punjen u privatnoj režiji, pa je došlo do pada nivoa elektrolita). Kako se u ovu vrstu akumulatora ne može doliti elektrolit, isti je trajno oštećen i nije za dalju upotrebu;
- Akumulator koji je nedovoljno punjen (napon stanja mirovanja ispod 12,3V i gustina elektrolita niža u svih šest ćelija od 1,21 gr/cm3);
- Ako je akumulator stajao u totalno ispražnjenom stanju duže od 48h, a došlo je do zamrzavanja elektrolita, isti je bio izložen temperaturi nižoj od 0oC, u dužem vremenskom periodu;
- Akumulator donet u u ovlašćeni servis sa naponom ispod 10.50V i gustinom 1.100 gr/cm³ i manjom u svim ćelijama, ili sa naponom većim od 12.9V, i gustinom većom od 1.9gr-cm3;
- Akumulator koji je nenamenski korišćen;
- Akumulator čija težina je manja na prijemu za više od 5% od kataloške težine;
- Akumulator sa naponom stanja mirovanja preko 12.72V, pri tome napon po opterećenju niži od tabelarnog (koncentracija u svih 6 ćelija preko 1.28gr/cm3) a elektrolit je zamućen;
- Akumulator sa promenjenim polaritetom;
- Varničenenje u svim ćelijama;
- Garancija ne važi ukoliko tip akumulatora ne odgovara tipu motocikla što se moža proveriti u katalogu proizvođača ili bazi podataka od strane proizvođača Uni Bat. OVLAŠĆENI SERVIS U SVIM NAVEDENIM SLUČAJEVIMA MOŽE POKUŠATI DA ISPRAVI GREŠKU U EKSPLOATACIJI PRI ČEMU IMA PRAVO DA NAPLATI USLUGU PREMA VAŽEĆEM CENOVNIKU OVLAŠĆENOG SERVISA.

NAPOMENA

Ako se vozilo barem jednom nedeljno neupotrebljava, obavezno odvojiti akumulator. Garancija važi od dana kupovine uz priložen račun. Garancija ne pokriva nepravilno korišćenje. Slučajne štete nastale zbog kvara na vozilu. U slučaju da garancija bude prihvaćena, akumulator će biti zamenjen u zakonskom roku.

More...
 

Garancija Bosch

1. Skladištenje akumulatora

- Suvo punjeni akumulatori imaju u potpunosti napunjene ploče;
- Čuvati ga na suvom i hladnom mestu. U tim uslovima startna sposobnost biće garantovano nepromenjena;
- Ako je akumulator napunjen isto ga treba čuvati na suvom i hladnom mestu uz povremenu kontrolu gustine elektrolita (ne sme biti manje od 1,24 kg/l); nivoa elektrolita i napona (vrednost napona treba da bude veća od 12,3V);
- Kod akumulatora sa legurom srebra kontroliše se samo napon akumulatora;
- Poželjno je da temperatura gde se skladište akumulatori bude između 10 i 20 stepeni;
- Akumulatore držati na paleti ili nekoj sličnoj podlozi.
 
2. Priprema akumulatora

- Za suve akumulatore neophodno je izvršiti formiranje akumulatora. Akumulatori se formiraju sa akumulatorskom (sumpornom) kiselinom i to gustine 1,28 kg/l (prema VDE 0510). Otvoriti čepove na kućištu akumulatora, sipati elektrolit do kontrolne crte označene na kućištu akumulatora. Zaviti čepove, akumulator obrisati i sačekati 20 minuta, izvršiti kontrolu nivoa i akumulator je spreman za ugradnju;
- Minimalna temperatura elektrolita i akumulatora prilikom punjenja je 10 stepeni. Ukoliko je temperatura niža, preporučuje se naknadno punjenje jednosmernom strujom;
- Akumulatori sa legurom srebra su spremni za ugradnju (nakon kontrole napona).

3. Montaža i demontaža akumulatora

- Isključiti sve potrošače. Očistiti kablovske priključke na vozilu. Pripremljen akumulator pažljivo postaviti u ležište i pričvrstiti, skinuti zaštitne poklopce sa polova akumulatora i povezati sa kablovskim priključcima. Prilikom povezivanja prvo povezati kabal sa + oznakom na + pol akumulatora a zatim - priključak sa - polom akumulatora. Veza između priključaka i polova mora biti čvrsta;
- Demontaža se vrši obrnutim redosledom, prvo se skida - kabal pa + kabal;
- Pri radu voditi računa da ne dođe do kratkog spoja alatom ili nekim drugim predmetom.

4. Punjenje akumulatora jednosmernom strujom

Ukoliko se akumulator delimično ili potpuno isprazni usled dugotrajnog korišćenja, greške u el. instalaciji vozila, stalno uključenih potrošača, samopražnjenja i slično mora se odmah napuniti zbog pojave sulfatizacije koja može uništiti akumulator.
Punjenje se vrši van vozila na sledeći načina:
- Skinuti čepove sa ćelijskih otvora što ne važi za akumulatore sa legurom srebra;
- Priključiti kablove punjača na akumulator, + kabal na + pol i kabal - kabal na - pol, nakon toga priključiti punjač;
- Punjač mora da ima jačinu struje punjenja koja je maksimalno 1/10 vrednosti kapaciteta akumulatora (npr. jačine struje punjenja od 5A za akumulatore kapaciteta 55Ah);
- Ukoliko se akumulator zagreje preko 55 stepeni mora se smanjiti jačina struje punjenja;
- Akumulator je napunjen kada gustina elektrolita i vrednost napona ne rastu u poslednja 2 sata;
- Nakon punjenja proveriti nivo elektrolita i doliti destilovanu vodu ako je potrebno i montirati čepove. Ovo ne važi ako je u pitanju akumulator sa legurom srebra;
- U prostoriji gde se vrši punjenje obezbediti dobru provetrenost.

5. Održavanje akumulatora

- Akumulator treba da je siv i čist;
- Akumulator Bosch je proizveden u skladu sa DIN standardom i potrošnja vode je minimalna. Međutim, može doći do veće potrošnje vode usled raznih nepravilnosti u elektroinstalaciji vozila stoga se preporučuje kontrola nivoa elektrolita i ako je potrebno doliva se destilovana voda. Ovo naravno ne važi za akumulatore sa legurom srebra pošto su ovi akumulatori ređeni po novoj tehnologiji i kao takvi su potpuno bez održavanja;
- Ukoliko akumulator ne koristite duže vreme bilo bi najbolje izvaditi ga iz vozila, dopuniti i skladištiti u uslovima kao što je opisano u poglavlju br. 1;
- Ako akumulator ipak ostaje u vozilu a neće se koristiti duže vreme treba otkačiti - kabal sa akumulatora.

6. Startovanje pomoću produžnih kablova

Spojiti produžni kabal sa + polom praznog akumulatora a drugi kraj kabla sa + polom akumulatora koji služi za pokretanje, drugi kabl na - pol akumulatora za pokretanje pa tek onda na - pol praznog akumulatora (još je bolje ako se poveže sa mestom gde je kabl vezan za karoseriju vozila ili za blok motora) Nakon startovanja motora kablove obavezno skinuti obrnutim redosledom. Vreme startovanja je maksimalno 15 sekundi.

7. Sigurnosne mere

- Akumulatorska kiselina deluje jako nagrizajuće;
- U slučaju dodira sa očima ili kožom odmah detaljno isprati vodom ili potražiti pomoć lekara;
- Ako kiselina dođe u dodir sa odećom isprati vodom i upotrebiti neku baznu tečnost;;
- Akumulator i kiselinu držati dalje od dece;;
- U akumulatoru se stvaraju otrovni i eksplozivni gasovi, treba izbegavati prisustvo otvorenog plamena, pušenja, iskrenja ili varničenja;;
- Akumulator ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.

8. Garancija             

Mi isporučujemo Bosch - kvalitet i time garantujemo da je upotrebljen materijal bez greške, da je tehničko rešenje besprekorno i da su ispunjeni uslovi iz DIN normi za mere i učinak akumulatora. Garancija za sve DIN akumulatore do 100Ah, i za sve Silver i Stars akumulatore do 110Ah je 24 meseca, za sve DIN akumulatore od 100Ah do 225Ah i za sve Tecmaxx akumulatore je 24 meseca, a za akumulatore za motorcikle je takođe 24 meseca. U slučaju da se i pored stroge kontrole u proizvodnji, u toku trajanja garantnog roka na proizvodu ipak pojavi nedostatak usled koga kupljeni proizvod ne može ispravno funkcionisati. Kupac se radi ostvarenje garancije mora obratiti radi otklanjanja takvog nedostatka najpre ovlašćenim servisima sa spiska koje je sastavni deo ovog Garantnog lista. Ukoliko takav opravdani zahtev ne bi bio realizovan, kupac bi sa istim zahtevom radi njegovog rešavanja obratio prodavcu proizvoda ili distributeru proizvoda sa nedostatkom. Nakon izvršene kontrole ispravnosti akumulatora, kupac će biti obavešten o odluci po reklamaciji u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Osnovane reklamacije biće rešene u narednih 15 dana. Ukoliko bude ustanovljena greška na akumulatoru, ista će biti otklonjena ili će akumulator biti zamenjen novim. U pogledu akumulatora za motorcikle, kupac je dužan da sa istima postupa u svemu u skladu sa uputstvom za korišćenje akumulatora za motorcikle, koje je dobio prilikom kupovine akumulatora. U slučaju eventualne reklamacije kupca na kupljeni predmetni akumulator prodavac će preko svoje stručne službe oceniti osnovanost takvog zahteva. Reklamirani akumulator može se zameniti kod prodavca, a kupac je dužan da priloži:

- Garantni list sa upisanim podacima i overom distributera i prodavca;
- Račun sa datumom kupovine;
- Potvrdu o neispravnosti akumulatora koju izdaje ovlašćeni servis.

Pri rešavanju reklamacije, izvršene u toku trajanja garantog roka, prodavac je dužan da otkloni nedostatak ili da izda novi akumulator. U slučaju manje opravke, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe akumulatora. Međutim, kad je zbog neispravnosti funkcionisanja izvršena zamena akumulatora ili njegova bitna opravka, garanti rok počinje teći ponovo od zamene, odnosno vraćanja opravljenog akumulatora. Prilikom zamene reklamiranog akumulatora drugim akumulatorom u garantni list upisuje se datum rešavanja reklamacije sa oznakom R i datumom zamene akumulatora. Postoji mogućnost da zadržimo reklamirani akumulator (uzevši u obzir datum kupovine) uz povrat novca kupcu. Dalje reklamacije nisu moguće. Garancija ne obuhvata normalno istrošene akumulatore ili oštećenja koje je posledica nemarne ili nestručne upotrebe ili opterećenja. Garancija se ne ppriznaje ako kupac ili neko treće lice napravi određene izmene na akumulatoru ili ga nestručno priključi. Garantni list je u skladu sa važećim ZOZP!

More...
 

Garancija Starter LB - Laptop battery


IZJAVA O GARANCIJI I PRIJEM REKLAMACIJE

Izjavljujemo:

- Da će baterija u garantnom roku besprekorno raditi pod uslovom da je montirate i održavate prema priloženim uputstvima za upotrebu i održavanje, tj. da je uređaj u ispravnom stanju. Greška u el. sistemu uređaja može oštetiti bateriju;
- Da ćemo u garantnom roku, na Vaš zahtev, a na naš trošak, najkasnije u roku od 15 dana otkloniti greške i nedostatke na proizvodu (nesaobraznost) zbog kojih isti ne radi ispravno. U tom slučaju garancija se produžava za vreme koje je bilo potrebno za otklanjanje greške odnosno nedostatka. U slučaju da greške i nedostatke na proizvodu neuspemo da otklonimo, proizvod ćemo zameniti novim a ako to nije moguće vratićemo Vam novac;
- Napred navedeno ne utiče na pravo kupca da zahteva naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu;
- Garancija važi 12 meseci od datuma kupovine;
- Prodavac je dužan da ispuni garantni list, overi ga pečatom i potpisom i omogući potpis garantnog lista od strane kupca;
- U garantnom roku popravka i servisno održavanje baterije osiguravamo u servisima koji su navedeni u garantnom listu;
- Reklamiranje lap top baterije je dozvoljeno isključivo kada na samoj bateriji postoji  logo, tj. Stiker Starter Batteries;
- Kupac koji reklamira bateriju po prvi put obavezan je da ovlašćenom servisu dostavi reklamiranu bateriju, uređaj za koji je korišćena, fiskalni račun i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija ne uvažava;
- Kupac koji reklamira bateriju po drugi ili treći put obavezan je da dostavi reklamiranu bateriju, kopiju fiskalnog računa pri prvoj kupovini i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija ne uvažava;
- Pri eventualnoj zameni baterije novom u ovaj garantni list se zapisuje fabrički broj reklamirane baterije, datum izvršene zamene, potpis prodavca overen pečatom i potpis kupca, a garantni list iz reklamirane baterije zajedno sa fiskalnim računom ostaje zajedno sa samom reklamiranom baterijom kod servisa tj. maloprodaje koja je izvršila zamenu baterije: 

 

 

 

r.b.

Datum izvršene zamene

Fabrički broj baterije koja je reklamirana

Potpis i Pečat      maloprodaje tj. servisa koji su izvršili zamenu

Potpis kupca kome je zamenjena reklamirana baterija

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 


- U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je serviser dužan da evidentira oštećenja i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

GARANCIJU NE PRIZNAJEMO

- Ako nedostaje garantni list ili fiskalni račun o kupovini baterije, ili garantni list nije uredno popunjen i overen;
- Ako je baterija mehanički oštećena;
- Ako je baterija nenamenski korišćena.

TERITORIJA

Ovaj garantni list  važi na teritoriji Republike Srbije bez Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

VAŽNI SAVETI ZA KUPCE

- Nastojte da površina baterije bude čista i suva;
- Neupotrebljive baterije posle zamene ne čuvajte u Vašem vozilu ili u Vašem domu, već je predajte maloprodajnom mestu gde ste promenili Vašu bateriju. Sve detaljnije informacije možete videti na www.batteryrecycling.rs;

Sigurnosna uputstva: U svakoj bateriji su materijali koji zbog nepravilne upotrebe mogu biti štetni za  čoveka i okolinu.
Opasne materije: Materija u bateriji je opasna za kožu, oči i odeću. Ukoliko materija dođe u dodir sa kožom ili očima potrebno je odmah isprati taj deo tela većom količinom vode, tj. naročito ako su u pitanju oči, potrebno je otići kod doktora. U slučaju da materija dođe u usta ili ždrelo treba odmah popiti veće količine vode ili mleka i otići doktoru.                

Nekoliko saveta za duže korišćenje baterije

- Izbegavajte pražnjenje vaše baterije do kraja, jer to nepotrebno opterećuje bateriju. Li-ION baterije mnogo bolje reaguju na periodična delimična pražnjenja i dopune nego na jedno pražnjenje do kraja, i punjenje. Stoga NE KORISTITE „formiranje“ baterije kao što savetuju neki prodavci, jer time praktično SKRAĆUJETE vek svoje baterije. Sve Li-ION baterije su pravilno „formirane“ tokom samog ciklusa proizvodnje;
- Nakon svakog tridesetog ciklusa punjenja/pražnjenja vaše baterije, možete primeniti tehniku potpunog pražnjenja i ponovnog punjenja vaše baterije. Ovo je preporučljivo radi kalibracije baterijskog merača kapaciteta. Ukoliko se ovo nikad ne primenjuje, može doći do toga da merač sasvim pogrešno prikazuje kapacitet baterije, i da vremenom prikazuje da je baterija neupotrebljiva, iako ista praktično i dalje ima mogućnost punjenja;
- Nikad ne držite Vašu Li-ION bateriju na vrućim mestima (ne ostavljajte je u vrućim kolima, na suncu, ili sl.). Ukoliko je moguće, držite Vašu bateriju na hladnom mestu, pri kapacitetu od 40%, jer pri kapacitetu od 100% Vaša baterija razvija unutrašnju temperaturu od 45˚C, čime se praktično skraćuje vek baterije. Takođe, ukoliko se baterija drži na vrlo vrućim mestima ili blizu vatre, može doći do paljenja i eksplozije baterije;
- Isključujte Vaš prenosni računar noću, iako je uključen na struju, jer će se tada računar ohladiti i Vaša baterija se neće nepotrebno grejati, samim tim, imaće duži vek trajanja;
- Nikad ne kupujte rezervnu Li-ION bateriju ukoliko ne planirate da je koristite, jer njen vek trajanja je ograničen kako u broju punjenja/pražnjenja, tako i vremenski.

Sve promene podataka u Servisnoj mrezi ažuriraju se na sajtu: www.akumulatorservis.rs

More...
 

Garancija Uniross


IZJAVA O GARANCIJI I PRIJEM REKLAMACIJE

Izjavljujemo:

- Da će baterija u garantnom roku besprekorno raditi pod uslovom da je montirate i održavate prema priloženim uputstvima za upotrebu i održavanje, tj. da je uređaj u ispravnom stanju. Greška u el. sistemu uređaja može oštetiti bateriju;
- Da ćemo u garantnom roku, na Vaš zahtev, a na naš trošak, najkasnije u roku od 15 dana otkloniti greške i nedostatke na proizvodu (nesaobraznost) zbog kojih isti ne radi ispravno. U tom slučaju garancija se produžava za vreme koje je bilo potrebno za otklanjanje greške odnosno nedostatka. U slučaju da greške i nedostatke na proizvodu neuspemo da otklonimo, proizvod ćemo zameniti novim a ako to nije moguće vratićemo Vam novac;
- Napred navedeno ne utiče na pravo kupca da zahteva naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu;
- Garancija važi 24 meseca od datuma kupovine;
- Prodavac je dužan da ispuni garantni list, overi ga pečatom i potpisom i omogući potpis garantnog lista od strane kupca;
- U garantnom roku popravka i servisno održavanje baterije osiguravamo u servisima koji su navedeni u garantnom listu;
- Kupac koji reklamira bateriju po prvi put obavezan je da ovlašćenom servisu dostavi reklamiranu bateriju, uređaj za koji je korišćena, fiskalni račun i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija ne uvažava;
- Kupac koji reklamira bateriju po drugi ili treći put obavezan je da dostavi reklamiranu bateriju, kopiju fiskalnog računa pri prvoj kupovini i uredno popunjen i potpisan garantni list, jer se u protivnom reklamacija ne uvažava;
- Pri eventualnoj zameni baterije novom u ovaj garantni list se zapisuje fabrički broj reklamirane baterije, datum izvršene zamene, potpis prodavca overen pečatom i potpis kupca, a garantni list iz reklamirane baterije zajedno sa fiskalnim računom ostaje zajedno sa samom reklamiranom baterijom kod servisa tj. maloprodaje koja je izvršila zamenu baterije: 

 

 

 

r.b.

Datum izvršene zamene

Fabrički broj baterije koja je reklamirana

Potpis i Pečat      maloprodaje tj. servisa koji su izvršili zamenu

Potpis kupca kome je zamenjena reklamirana baterija

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 


- U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je serviser dužan da evidentira oštećenja i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

GARANCIJU NE PRIZNAJEMO

- Ako nedostaje garantni list ili fiskalni račun o kupovini baterije, ili garantni list nije uredno popunjen i overen;
- Ako je baterija mehanički oštećena;
- Ako je baterija nenamenski korišćena.

TERITORIJA

Ovaj garantni list  važi na teritoriji Republike Srbije bez Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

VAŽNI SAVETI ZA KUPCE

- Nastojte da površina baterije bude čista i suva;
- Neupotrebljive baterije posle zamene ne čuvajte u Vašem vozilu ili u Vašem domu, već je predajte maloprodajnom mestu gde ste promenili Vašu bateriju. Sve detaljnije informacije možete videti na www.batteryrecycling.rs;

Sigurnosna uputstva: U svakoj bateriji su materijali koji zbog nepravilne upotrebe mogu biti štetni za  čoveka i okolinu.
Opasne materije: Materija u bateriji je opasna za kožu, oči i odeću. Ukoliko materija dođe u dodir sa kožom ili očima potrebno je odmah isprati taj deo tela većom količinom vode, tj. naročito ako su u pitanju oči, potrebno je otići kod doktora. U slučaju da materija dođe u usta ili ždrelo treba odmah popiti veće količine vode ili mleka i otići doktoru.             

Sve promene podataka u Servisnoj mrezi ažuriraju se na sajtu: www.akumulatorservis.rs

More...
 

Garancija Sunlight

Izjava davaoca garancije

1. Proizvod ima propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostatke proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
2. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.
3. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garancija ne važi.

Uslovi garancije

1. Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list i overava pešatom prodavnice i potpisom prodavca.
2. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu. Ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Ugradnjom neoriginalnih rezervnih delova ili upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar gromazamene snosi prodavac.

Važne napomene

1. Pre uključenja aparata prošitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki garantni list. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć ovlašćenom servisu molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad  aparata.
2. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen za 10 dana od dana prijave kvara, garantni rok će se produžiti za vreme čekanja. Ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 45 dana od prijave kvara, davalac garancije će na zahtev kupca proizvod zameniti novim proizvodom ili vratiti novac.
3. Sve popravke aparata objavljuju se isključivo u ovlašćenom servisu.
4. Ovaj garantni list mora biti uredno popunjen i ne važi bez originalnog računa o kupovini.

 

More...
 

Garancija Optima

1. Sigurnosne napomene

- U blizini akumulatora je zabranjeno varničenje, upotreba otvorenog plamena kao i tinjajućih predmeta zbog prisustva jako eksplozivnog gasa (vodonika);
- Ovaj tip akumulatora je hermetički zatvoren, kod koga ne postoji mogućnost izlivanja elektrolita, sem u slučaju eksplozije. Ukoliko dođete u dodir sa kapima kondenzovane sumporne kiseline treba mlazom vode ispirati kožu 15 minuta, a u slučaju dodira sa očima takođe ispirati nekoliko minuta i hitno se obratite lekaru.

2. Akumulatori koji nisu osnov reklamacije

- Akumulatori bez garantnog lista i računa o kupovini, sa garantnim listom koji nije uredno popunjen i overen ili prepravljen;
- Akumulatori koji su hermetički oštećeni, kod kojih su vršene popravke ili prepravke;
- Akumulatori kod kojih su prepravljene fabričke oznaka;
- Akumulatori koji su primljeni u servis sa težinom manjom od kataloške za više od 5% (znači da je akumulator bio prepunjavan ili nepravilno punjen u privatnoj režiji), pa je došlo do gasiranja baterije, a samim i do gubitka težine baterije;
- Akumulatori koji su nedovoljno punjeni (napon stanja mirovanja ispod 12,3V);
- Akumulatori koji su primljeni u servis sa početnim naponom ispod 10,5V znači da je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja i nije predmet reklamacije, pa serviser može pokušati dopunu uz kompletnu odgovornost kupca;
- Akumulatori kod kojih je nestručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varničenja i topljenja polnih izvoda, eksplozija ili zapaljenja akumulatora;
- Akumulatori koji su u strujno ispražnjenom stanju stajali duže od 48h (može doći do trajnog oštećenja zbog dubinske sulfatizacije, a u slučaju temperature u tom periodu ispod 0 stepeni akumulator će zamrznuti i biti trajno oštećen);
- Akumulatori kod kojih su oštećene priključne spojke (polni izvodi) udaranjem po njima može doći do nepopravljivih grešaka zbog mogućeg mehaničkog prekida strujnog kruga u akumulatoru i eventualne eksplozije;
- Akumulatori koji su primljeni u servis sa deformacijama polnih izvoda, (znači da je akumulator stajao dugo u ispražnjenom stanju, pa je došlo do dubinske sulfatizacije i ekspanzije ploča u ćelijama) a time i verovatnoća da je došlo do čupanja ploča iz mostova i delimičnog prekida strujnog kruga i kratkog spoja.

Ovlašćeni servis u svim ovim slučajevima može pokušati da ispravi grešku stečenu u eksploataciji, pri čemu ima pravo da naplati uslugu po važećem cenovniku.

Svi ovi slučajevi podrazumevaju prekid daljeg toka garancije! (Ukoliko dođe do otklanjanja greške ne može se utvrditi kolika trajna oštećenja je akumulator stekao).

Dalji tok garancije se ne prekida na akumulatorima koji su primljeni u ovlašćeni servis sa naponom većim od 11,8V i posle punjenja pokazuju parametre ispravne baterije.

3. Uputstvo za upotrebu Optima akumulatora

- Pri kupovini, a pre ugradnje novog akumulatora preporučujemo kontrolu napona punjenja sistema u vozilu, i on MORA biti od 13,8V do 15,0V;
- Pre demontaže starog akumulatora sa vozila proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji ili uređaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustiti stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:

- Obavezno isključiti sve potrošače, pa demontirajte stari akumulator iz vozila;
- Novi akumulator ubacite u predviđeno ležište i mehanički ga učvrstite;
- Proveriti kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi zameniti, očistiti i namazati tankim slojem bezkiselinskog vazelina);
- Pravilno priključiti pozitivan kabel na pozitivan polni izvod, a masu (negativni kabel) priključiti na negativan pol akumulatora i pažljivo stegnuti kleme;
- Naročito pažnju obratite na kontakt mase sa šasije vozila, jer loša (pletenica) masa može biti uzrok nepravilne dopune akumulatora, čak može izazvati i zapaljenje instalacije;
- Ispražnjeni akumulator u toku eksploatacije treba dopuniti najkasnije u roku od 48 časova jer postoji mogućnost da će doći do nepopravljivog oštećenja;
- Ispražnjene akumulatore puniti na punjaču 10-14 časova, ako punjenje nije uspelo znači da je akumulator već ušao u režim dubokog pražnjenja ili postoji fabrička greška, pa Vas molimo da se što hitnije obratite nekom od naših ovlašćenih servisa.

4. Uputstvo za kupca i servisera

- Ukoliko je akumulator u servisu zadržan duže od 7 dana, garantni rok akumulatora će biti produžen za vreme od dana prijema u servis do momenta rešenja reklamacije;
- U slučajevima kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se garantni rok prekida, pa je serviser dužan da evidentira oštećenje u servisnoj napomeni i upiše datum prestanka daljeg toka garancije.

5. O proizvodu

Akumulatori Optima, su akumulatori Spiralcell tehnologije Američkog proizvođača jedinstveni u svetu. Tehnologija Spiralcell je u odnosu na klasičnu tehnologiju ploča do tri puta startno strujno sposobnija, tri puta bržeg punjenja, do 15 puta veće otpornosti na vibracije, 100% nepropustan i bez potrebe za održavanjem. Kao akumulator sa svim prednostima koje poseduje nema ograničenja u primeni, može se ugraditi u starim i novim automobilima, teretnom programu, građevinskim mašinama, teškim poljoprivrednim mašinama, kao i plovnim objektima. Najiskrenije, akumulatori Optima funkcionišu po načelu Ugradi i Zaboravi.

6. Garancijska izjava

Za besprekorno funkcionisanje vozila garantujemo 24 meseca od dana prodaje, ili ukoliko želite da produžite garantni rok akumulatora za još 16 meseci, to možete dobiti uz doplatu kod ovlašćenog prodavca Optima baterije. Možete kupiti još 16 meseci garancije, a to će Vas koštati dodatnih 20% u odnosu na cenu sa 24 meseca garancije. Da biste ostvarili pravo na 40 meseci garancije, uz povišenu cenu od 20% morate i svakih 8 meseci dolaziti na kontrolu baterije kako bi se isključila mogućnost greške prouzrokovane neispravnošću vozila, ukoliko se budete pridržavali priloženog uputstva za upotrebu, pa obavite sledeće postupke pri eventualnom ostvarivanju reklamacije:

- Posavetujte se sa stručnjakom za autoelektriku - savetujemo Vam da pre nego što nam se obratite proverite besprekornost rada elektropunjačkih naprava i instalacije na vozilu;
- Kada budete tražili eventualnu reklamaciju dostavite reklamirani akumulator jednom od navedenih servisa. Akumulator predajte zajedno sa računom, i već prilikom kupovine, odgovarajuće ispunjenim garantnim listom;
- U slučaju proizvođačke greške koja bi se dokazala u garantnom roku troškovi zamene za novi, terete uvoznika tj. centralni servis koji je u ovom slučaju i davalac garancije;
- Ako se ispitivanjem u ovlašćenom servisu utvrdi proizvođačka greška, kupca ćemo obavestiti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od 7 dana od dana prijema akumulatora, a osnovane reklamacije rešićemo u roku od 30 dana od datuma prijema;
- Ukoliko bi usled ustanovljene greške na akumulatoru bila potrebna zamena novim, u nov garantni list se upisuje datum prodaje reklamiranog akumulatora sa predznakom R, obavezno se u napomenu novog garantnog lista upisuje serijski broj i datum zamene reklamiranog akumulatora, a u stari garantni list se upisuje datum reklamacije, serijski broj i topli žig novog izdatog akumulatora;
- Za produženi rok garancije od 40 meseci obavezno je evidentiranje kontrole akumulatora na svakih 8 meseci u toleranciji od 10 dana. Neodazivanje redovnoj kontroli ima za posledicu automatsko vraćanje garantnog roka na 24 meseca;
- Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom osmogodišnjem veku trajanja proizvoda.

Pri kupovini, a pre ugradnje Obavezno pročitati sadržaj garantnog lista, kako bi ste se upoznali sa načinom rukovanja, merama zaštite, kao i Vašim pravom i postupkom u slučaju rešavanja reklamacije.
More...
 

FRANŠIZA

Pročitajte sve prednosti i pogodnosti koje nudi naš Franšizni sistem.

Više

Isporuka na adresi

Isporuka na adresi u dogovoreno vreme.

Više

Nađite nas

Preko google maps nađite najbiži Battery Centar

Više

Želite da pitate?

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda i usluga, slobodno pitajte

Pitajte nas

ZAHTEV za lap top bateriju

Više

Proverite status Vaše reklamacije

Više

Follow us on facebook! Follow us on twitter! Call us! Chat with us!
Live chat by BoldChat